Zvedavček a Športovček


Názov nášho vzdelávacieho programu vychádza zo zamerania materskej školy, pričom toto zameranie sa uberá dvomi smermi:


  • podporovanie prirodzenej zvedavosti detí, uprednostňovanie konštruktivistických metód pred transmisívnymi, dôraz ako na rozvoj individuality dieťaťa, tak aj na rozvoj jeho schopnosti pracovať v tíme, komunikovať, obhajovať svoje názory. Osobité miesto pri práci s deťmi má chyba, ktorú vnímame ako niečo prirodzené a dokonca vítané. 
  • dôraz na aktivity zamerané na pohybový rozvoj detí predškolského veku realizované v interiéri ako súčasť denných aktivít, ale aj na aktivity v exteriéri v blízkom lese, v ktorom deti trávia často celé dopoludnie. Tu deti nadobúdajú nielen vzťah k prírode a všetkému živému, ale prirodzene si rozvíjajú pohybové schopnosti.
Profilujeme sa ako zariadenie fungujúce v súlade s humanistickými princípmi. Našou snahou je komplexný rozvoj dieťaťa s ohľadom na jeho individuálne potreby dané vekom, typom osobnosti, temperamentom... V príjemnom, bezpečnom a chápajúcom prostredí sa dieťa u nás naučí základným zručnostiam potrebným pre život, ale aj nadobudne vedomosti, ktoré rozšíria jeho pohľad na svet. Dôraz je kladený na aktivity, pri ktorých prebieha aktívne učenie hravou formou. V spolupráci s učiteľkou a ostatnými deťmi sa experimentovaním, pokusmi, či pozorovaním snažíme dennodenne rozširovať obzory a podporovať prirodzenú zvedavosť a túžbu detí po informáciách. Učiteľ hrá dôležitú úlohu pri akomkoľvek type vzdelávania. Rola učiteľa sa mení adekvátne situácii – plní úlohu facilitátora, poradcu, manažéra, kamaráta, konzultanta, vodcu...