Počas školského roka 2020/2021 budú platiť rodičia nasledovne.

Deti od 3.rokov

celodenný pobyt                     132,00€ 

poldenný pobyt                      110,00€

predškoláci             108,00€


Deti do 3.rokov

celodenný pobyt                     165,00€

poldenný pobyt                   140,00€


Strava

Za riadne odhlásenú stravu z celkovej sumy bude odrátané 3€ za jeden odhlásený deň a 2,40 za odhlásený poldeň.

Predškoláci majú stravu dotovanú sumou 1,20€/deň, doplácajú teda len 1,80€. Rovnaká suma im je odrátaná za každý odhlásený celý deň, za odhlásený olovrant 0,30€.

Spolu to zvládneme

Ak máte pocit, že Vaša finančná situácia, možno aj kvôli pandémii koronavírusu a jej dopadom na

ekonomiku neumožňuje uhrádzať stanovený poplatok za našu SMŠ TatraKUK, ponúkame Vám zľavu 

zo školného uvedeného v cenníku.  


Poplatok určený na čiastočnú úhradu nákladov dieťaťa za pobyt v materskej škole je

splatný najneskôr k 5.dňu mesiaca, za ktorý sa poplatok uhrádza. Nutné je uviesť meno a mesiac, za ktorý je poplatok uhádzaný.

Preplatky vzniknuté pri odhlásení stravy budú odrátavané v poplatku za mesiac január (za mesiace

september - december) a v poplatku za mesiac jún (za mesiace január - máj)

Strava sa odhlasuje SMS správou do 7:30 ráno.